Doprava a mechanizmy

Zabezpečujeme dopravné a mechanizačné služby v súlade s predpismi ADR (preprava nebezpečného odpadu).

Dbáme na dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov, používanie ochranných pracovných prostriedkov a vykonávame pravidelné školenia svojich zamestnancov.