Ekoinžiniering a komplexné odpadové hospodárstvo

 1. Spracovanie dokumentácie v oblasti životného prostredia
  1. Vstupná analýza stavu jednotlivých zložiek životného prostredia
   • Obhliadka skutkového stavu a existujúcej dokumentácie, spracovanie návrhu opatrení na odstránenie prípadných nedostatkov
  2. Vypracovanie dokumentácie v oblasti životného prostredia
   1. Odpadové hospodárstvo
    • Opatrenia pre prípad havárie
    • Program odpadového hospodárstva
    • Vypracovanie prevádzkového poriadku zariadenia
    • Vypracovanie podkladov k vydaniu rozhodnutia orgánov štátnej správy
    • Poradenstvo v zmysle legislatívy platnej v odpadovom hospodárstve
   2. Ochrana ovzdušia
    • Vypracovanie hlásenia o vypúšťaní znečisťujúcich látok a výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia
    • Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia
    • Vypracovanie podkladov k vydaniu rozhodnutia na uvedenie zdroja znečisťovania do prevádzky a zabezpečenie vypracovania odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia
   3. Vodná správa
    • Vypracovanie podkladov pre vydanie rozhodnutí orgánov štátnej správy vo vodnom hospodárstve
    • Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku – “havarijný plán”
    • Vypracovanie prevádzkového poriadku pre skladovanie a manipuláciu s látkami škodiacimi vodám
 2. Poskytovanie služieb komplexného odpadového hospodárstva
 3. Zabezpečenie legislatívneho dohľadu a zastupovania pred orgánmi štátnej správy