Iné služby

 • Doprava – nakládka, preprava
 • Preprava nebezpečných odpadov podľa požiadaviek Dohody ADR
 • Recyklácia železničného štrku a stavebných sutín
 • Údržba, sanácia a likvidácia nádrží na uskladňovanie olejov a pohonných hmôt
 • Čistenie a údržba kanalizácie
 • Pieskovanie (vysokotlakovým zariadením)
 • Sanácie betónových rekonštrukcií
 • Chemické analýzy
 • Rekultivácia zdevastovaných pôd, ťažobných jám a háld
 • Terénne úpravy všetkého druhu
 • Parkové úpravy
 • Rozbory pôd
 • Poradenská činnosť v oblasti zúrodňovania pôd