Sanácie

Cieľom sanácie environmentálnej záťaže je odstránenie kontaminácie alebo zníženie koncentrácie znečisťujúcich látok zo znečistenej podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia.

Sanácie sa môžu vykonávať priamo v kontaminovanom horninovom prostredí (sanácia in situ) alebo mimo sanované znečistené územie (sanácia ex situ).

Naša spoločnosť zabezpečuje „sanácie na kľúč“, čo zahŕňa identifikáciu sanácie a prieskum územia, hodnotenie rizika vyplývajúceho zo znečistenia, zvolenie vhodnej sanačnej metódy, realizácia sanačnej metódy, sanačný a posanačný monitoring územia.

Metódy, ktoré využíva naša spoločnosť v praxi:

Zeminy:

Sanácie zemín ex situ – odťažba kontaminovanej zeminy a sanácia na dekontaminačnej ploche

Sanácie zemín premývaním in situ

Sanácie zemín biodegradáciou in situ

Sanácie zemín podporovanou biosanáciou

Sanácie zemín ventingom in situ

Podzemné vody:

Sanácia podzemných vôd čerpaním a čistením vody

Sanácia podzemných vôd oxidáciou in situ

Sanácia podzemných vôd prevzdušňovaním

Sanácia podzemných vôd bioaugmentáciou

Lokality, ktoré sme úspešne sanovali:

  • MŽP SR – Sanácie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR – lokality Nové Mesto nad Váhom, Komárno – areál po sovietskej armáde, Komárno Madzagoš, Pukanec, Bánovce nad Bebravou, Jablonica Brezno, Plešivec
  • MO SR – Sanácie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR – Rimavská Sobota, Sliač, Lešť- Hlavný tábor, Lešť- Garážové dvory, Nemšová, Ivachnová
  • Nafta a.s. – Stabilizácia starej časti odkaliska Gajary
  • Slovenské elektrárne, a.s. – viaceré lokality v rámci SR