Kuchynský a reštauračný odpad

Spoločnosť EBA, s.r.o. disponuje od 19.04.2013 registráciou na činnosť – preprava vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 – písm. p) kuchynské odpady a separované použité potravinárske oleje určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k) nariadenie (ES) č. 1069/2009.

Spoločnosť je teda zapísaná do príslušného zoznamu registrovanej činnosti prepravca podľa § 39a ods. 3 zákona č. 39/2007 Z.z. pod registračným číslom TRAN34BA-SK.

Na základe tejto registrácie vykonávame zber, prepravu kuchynského a reštauračného odpadu a použitých olejov zaradených ako:

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

20 01 25 jedlé oleje a tuky

Zber sa realizuje po dohode vo vopred dohodnutých termínoch  s jednotlivými prevádzkami.