Druhotné suroviny

Cieľom súčasného odpadového hospodárstva je bezodpadové hospodárstvo. Snaha o znovuvyužitie odpadových látok je podstatou separovania odpadov a ich následnej recyklácie. Do separovaného zberu prijímame:

  • papier
  • sklo
  • plasty
  • kovy
  • bioodpad
  • opotrebované oleje
  • elektroodpad

Druhotné suroviny sú triedené a spracované na našich  prevádzkach, prípadne u našich zmluvných partnerov.