Nebezpečný odpad

Spoločnosť EBA, s.r.o. poskytuje služby vrátane poradenstva v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Zákazníci majú možnosť využívať tieto služby po celom území Slovenskej republiky

V našej spoločnosti využívame nasledovné metódy na spracovanie nebezpečných odpadov:

  • biodegradácia s kódom nakladania D2, D8, R12, R13
  • solidifikáciu s kódmi nakladania D9 a D15
  • zneškodnenie odpadov na mobilnom odlučovači ropných látok s kódom nakladania D9
  • zber odpadov , ktorý je ďalej spracovaný u našich zmluvných partnerov

Spoločnosť uprednostňuje zhodnotenie odpadov na vlastných zariadeniach vďaka širokému katalógu odpadov v povoleniach. Ak sa niektoré odpady nenachádzajú v našich povoleniach, zneškodnenie odpadov je zabezpečené u našich zmluvných partnerov. Dokážeme vám zabezpečiť „odpady na kľúč“, čo zahŕňa odber, prepravu, zhodnotenie či zneškodnenie nebezpečných odpadov.

Prepravu nebezpečných odpadov spoločnosť zabezpečuje vlastnými vozidlami, ktoré sú vybavené v súlade ADR – Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí.