Čistenie odpadových vôd ORL

Mobilný odlučovač ropných látok AS-TOP 6 ATYP (ORL)

Odlučovač ropných látok  typu AS-TOP patrí svojím účelom a konštrukciou do kategórie „Zariadenia na úpravu a čistenie vôd“. Je určený na zachytenie a odlúčenie ľahkých kvapalín, najmä voľných ropných látok zo znečistených vôd. Takto vyčistené vody potom je možné vypúšťať do povrchového toku, do verejnej kanalizácie, pokiaľ spĺňajú podmienky vodoprávnych rozhodnutí, ktorými sa stanovujú ukazovatele a príslušné limity znečistenia vôd.

Zariadenie slúži na čistenie odpadových vôd z priemyselných prevádzok, prevádzok mechanizačných stredísk, odstavných a parkovacích plôch, mycích rámp, poľnohospodárskych objektov a pod.

Mobilný odlučovač ropných látok tvorí:

  • nákladné vozidlo
  • odlučovač ropných látok typu AS-TOP
  • príslušenstvo.

Samotný odlučovač je vybavený týmito základnými časťami:

  • usadzovací kalový priestor
  • odlučovací priestor s koalescenčným filtrom
  • dočisťovací a odtokový priestor so sorpčným filtrom.

Do odlučovača je možné privádzať vody s voľnými ropnými látkami s hustotou do 950 kg/m3 a teplotou vzplanutia nad  55 °C. Kvapalné odpady s obsahom ropných látok sú kalovým čerpadlom odčerpané do mobilného zariadenia, kde sú prečistené a následne už zbavené ropných látok sú zaústené do kanalizácie.

Odlučovač nie je účinný pri čistení vôd znečistených emulgovanými ropnými látkami!