Biodegradácia

ROPSTOP  je technológia určená na degradáciu všetkých frakcií uhľovodíkov pochádzajúcich z ropy. Degradačnou zložkou tejto technológie je zmes mikroorganizmov, pomocou ktorých sú rozkladané všetky uhľovodíkové frakcie až do hodnôt zodpovedajúcich najprísnejším kritériám na ochranu životného prostredia. Zmes účinných mikroorganizmov bola vyselektovaná z prírodného prostredia, nebola geneticky manipulovaná a hygienické testy nevykazujú pre živý organizmus žiadne toxické ani patogénne účinky.

Technológia ROPSTOP  okrem svojho pozitívneho vplyvu na životné prostredie vykazuje vysokú degradačnú schopnosť aj v extrémnych klimatických podmienkach. Podľa požiadaviek zákazníka možno touto technológiou degradovať uhľovodíky až pod 200 mg/kg materiálu, čo zodpovedá najprísnejším predpisom pre ochranu vôd a životného prostredia. Široké spektrum nasadenia technológie umožňuje sanáciu zemín, kalov a iných materiálov na letiskách, železiarňach, čistiacich zariadeniach a všade tam, kde treba efektívne riešiť problém likvidácie materiálov kontaminovaných ropnými uhľovodíkmi.

Spôsob biodegradácie sa zvolí podľa rozsahu a hĺbky kontaminácie.

Spôsob „in situ“ je vhodný v situáciach,  kedy nie je možné s kontaminovaným podložím manipulovať (napr. zastavané územia, vodné zdroje atď.). Za pomoci technológie ROPSTOP sa naštartujú degradačné procesy tak, aby bez ďalšieho ohrozenia životného prostredia, bolo predmetné územie zbavené nebezpečnej „záťaže“.

Pri spôsobe „ex situ“ je potrebné kontaminované podložie vybagrovať a odviesť na vhodnú vodotesnú a spevnenú plochu, kde z titulu priesakov nehrozí kontaminácia spodnej vody.

Podľa koncentrácie znečistenia, typu znečisteného materiálu, jeho chemických vlastností a budúceho použitia, určia naši odborníci najvhodnejší postup ako možno najekonomickejšie a najrýchlejšie kontaminanty odstrániť. Sprievodnými analýzami sa sleduje úbytok kontaminantov až po hranicu, ktorú určujú predpisy pre ochranu vôd a životného prostredia.

Dekontaminačný proces trvá podľa druhu znečistenia od 6 týždňov do 12 mesiacov.