Integrovaný systém manažérstva

Spoločnosť EBA, s.r.o. v priebehu roka 2004 vybudovala a zaviedla integrovaný manažérsky systém, ktorý zahŕňa manažérstvo kvality, environmentálne manažérstvo a manažérstvo bezpečnosti.

Koncom roka 2004 bol náš integrovaný manažérsky systém podrobený overeniu zhody s medzinárodnými štandardmi, certifikačný audit vykonala spoločnosť DET NORSKE VERITAS a prvé certifikáty nám boli vydané 25. januára 2005.

Od prvého získania certifikátov integrovaný manažérsky systém priebežne inovujeme a nepretržite podrobujeme pravidelnému overovaniu nezávislou akreditačnou spoločnosťou, čoho dôkazom je opätovné potvrdenie zhody s aktuálnymi medzinárodnými štandardmi a získanie certifikátov ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018.

ISO9001 ISO14001ISO45001